Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten van verkoop en levering van goederen, aanneming van werk en het verrichten van diensten en alle andere overeenkomsten gesloten door M. Bakker Dakwerk in deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de handelingen die voorafgaan aan het tot stand komen van één van deze overeenkomsten.
1.2 De standaardbepalingen of algemene voorwaarden van andere weder/partijen gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door M. Bakker Dakwerk.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing bij eventuele vervolgopdrachten of aanvullende werkzaamheden.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van M. Bakker Dakwerk zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. Elke aanbieding vervalt 2 maanden na verzending van de aanbieding.
2.2 De aanbieding omvat enkel de in de aanbieding omschreven werkzaamheden of goederen. Alle niet in de aanbieding genoemde werkzaamheden/goederen zijn niet in de prijs inbegrepen.
2.3 Alle aanbiedingen zijn exclusief timmerwerkzaamheden aan dakhout, tenzij specifiek genoemd in de aanbieding.
2.4 Alle aanbiedingen zijn erop gebaseerd dat energie en water kosteloos beschikbaar worden gesteld op de plaats van de uit te voeren werkzaamheden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten komen tot stand door het retour ontvangen van M. Bakker Dakwerk van een ondertekende schriftelijke aanbieding, tenzij M. Bakker Dakwerk uitdrukkelijk laat blijken dat een overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen bijv. mail, sms, app.
3.2 Afspraken met medewerkers of opdrachtnemers van M. Bakker Dakwerk die geen mandaat hebben binden M. Bakker Dakwerk niet, tenzij deze afspraken door M. Bakker Dakwerk schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4. Meer en minderwerk
4.1 Alle wijzigingen in een opdracht waaruit meerdere kosten ontstaan worden beschouwd als meerwerk. Indien genoodzaakt extra werkzaamheden te verrichten bovenop het afgesproken offerte bedrag, kunnen deze uitlopen tot maximaal 10% zonder overleg. Hierna behoudt M. Bakker Dakwerk zich het recht voor om extra meerwerk pas uit te voeren nadat de wederpartij hiertoe schriftelijk/mail opdracht of toestemming heeft verleend.
4.2 In geval van minderwerk is M. Bakker Dakwerk gerechtigd 15% van het minderwerk in rekening te brengen als vergoeding voor gemaakte kosten en gederfde winst. In geval dat de door M. Bakker Dakwerk al gemaakte kosten deze 15% overstijgen is betaling verschuldigd van de daadwerkelijke gemaakte kosten.

Artikel 5. Oplevering
5.1 Wordt niet binnen 14 dagen na de mededeling dat het werk is voltooid schriftelijk aan M. Bakker Dakwerk medegedeeld dat het werk al dan niet is goedgekeurd en welke redenen daaraan ten grondslag liggen dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
5.2 Kleine gebreken staan oplevering niet in de weg, voor zover deze binnen 30 dagen na de oplevering kunnen worden hersteld.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en overmacht
6.1 Iedere aansprakelijkheid voor elke vorm van schade is beperkt tot het factuurbedrag of het bedrag dat schriftelijk/nader is overeengekomen en dat in het desbetreffende geval de verzekeringsmaatschappij onder de lopende verzekering/en van M. Bakker Dakwerk wordt uitbetaald.
6.2 M. Bakker Dakwerk is niet aansprakelijk voor schade, indien deze het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan iedere oorzaak die niet aan M. Bakker Dakwerk kan worden toegerekend.
6.3 M. Bakker Dakwerk is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de op/leveringstermijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
7.1 Betaling dient te geschieden op een door M. Bakker Dakwerk aangewezen rekening, onder de door M. Bakker Dakwerk aangegeven voorwaarden en termijnen.
7.2 M. Bakker Dakwerk kan op elk moment een zekerheidsstelling vragen voordat begonnen wordt of verder wordt gegaan met werkzaamheden of levering. Weigering van een wederpartij of derde om de verlangde zekerheid te stellen geeft M. Bakker Dakwerk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonde dat M. Bakker Dakwerk hierdoor schadeplicht wordt en onverminderd het recht om schadevergoeding van de wederpartij te vorderen.
7.3 Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaatsvindt worden alle toekomstige termijnen direct opeisbaar. Indien de betaling van een termijn niet op tijd plaats vindt is M. Bakker Dakwerk gerechtigd de werkzaamheden of levering op te schorten en de overeenkomst te ontbinden.
7.4 Wanneer de betaling van een factuur niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is aan M. Bakker Dakwerk een boeterente verschuldigd van 1% per maand of een of een gedeelte van de maand. Daarnaast is M. Bakker Dakwerk bij niet tijdige betaling gerechtigd gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen.
7.5 Het recht van een derde/wederpartij van M. Bakker Dakwerk om zijn eventuele vorderingen op M. Bakker Dakwerk te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 8. Reclames
Een beroep op een tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst dient binnen een termijn van 10 dagen na oplevering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien bij de oplevering de betreffende tekortkoming niet zichtbaar was dient binnen 10 dagen na ontdekking de tekortkoming schriftelijk aan M. Bakker Dakwerk kenbaar gemaakt te worden. Indien de in dit artikel genoemde termijn zijn verstreken kan geen beroep worden gedaan op een tekortkoming.

Artikel 9. Levering en eigendomsvoorbehoud De eigendom van alle door M. Bakker Dakwerken geleverde en/of gebruikte goederen blijft voorbehouden tot het moment dat gehele betaling is verkregen van het aan M. Bakker Dakwerk verschuldigde bedrag uit hoofde van de overeenkomst waar deze goederen voor werden gebruikt of geleverd. Het is de wederpartij niet toegestaan geleverde of gebruikte goederen te verpanden, vervreemde of bezwaren zolang de eigendom van M. Bakker Dakwerk daarop nog rust.

Artikel 10. Garantie

10.1 M. Bakker Dakwerk garandeert de regendichtheid van de uitgevoerde en opgeleverde dakbedekking voor een periode van 10 jaren te berekenen vanaf het moment van oplevering. Bij het overlagen van een bestaand dak is het 5 jaren.
10.2 Lekkage Verschijnselen dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking ervan schriftelijk te worden gemeld bij M. Bakker Dakwerk, waarna M. Bakker Dakwerk deugdelijk herstel zal uitvoeren met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid. Herstel betekent niet dat de afgegeven garantieperiode wordt verlengd tot langere dan de in het vorige lid genoemde periode.

 Artikel 11. Geen Garantie
11.1 Zolang de aanneemsom nog niet volledig is betaald.
11.2 Indien door derden werkzaamheden aan de dakbedekking zijn verricht.
11.3 Wanneer lekkage een gevolg is van de werking van de onderliggende constructie en/of het verlies van samenhang van de ondergrond, waarop de dakbedekking is aangebracht.
11.4 Door het niet of tijdig doen uitvoeren van onderhoud en/of inspectie werkzaamheden door M. Bakker Dakwerk, hiervoor kunt u een contract afsluiten door bij ons een aanvraag in te dienen.

Artikel 12. Geschillen
12.1 De rechtsverhouding tussen M. Bakker Dakwerk en wederpartij is onderworpen aan Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter.